we besturen zes jaar mee!

voorZwalm, N-VA en CD&V+ slaan de handen in elkaar en gaan de volgende zes jaar Zwalm besturen.

De drie partijen stralen zeer vergelijkbare ambities uit voor de gemeente. “Lokaal beleid moet de lokale inwoners dienen. Het bestuur moet een beleidsvisie uitdragen die een antwoord biedt op de vele uitdagingen in Zwalm. We willen het bestuur objectief organiseren, waarbij ook onze inwoners en medewerkers hun inbreng kunnen geven.”

Deze nieuwe bestuursploeg wil prioritair werken aan veilig verkeer (voor de kwetsbare weggebruiker), een nieuw kerkenbeleidsplan in dialoog met de buurtbewoners en het erfgoed en patrimonium van de gemeente opwaarderen. “We focussen ook op lokale economie, sociaal beleid, cultuur en toerisme. We zullen ook een vernieuwd communicatiebeleid in de steigers zetten, voor de inwoners van Zwalm en de vele mensen die Zwalm bezoeken.”

De dossiers van de ontwikkeling van de steenbakkerij, het woonuitbreidingsgebied Decoenestraat en aansluitend de ontwikkeling van de Zuidlaan staan hoog op de agenda. De uitvoering van het regionaal aanvaard Klimaatplan is tijdens de volgende bestuursperiode een belangrijke uitdaging en vergt een multidisciplinaire aanpak.

Tijdens de eerste periode van drie jaar zal de ploeg als burgemeester geleid worden door Eric De Vriendt (CD&V+), waarna hij afscheid neemt van de lokale politiek. Eric zal bovendien in die periode de bevoegdheid van openbare werken voor zijn rekening nemen.

De tweede periode van drie jaar wordt Bruno Tuybens (voorZwalm) opnieuw burgemeester. Gedurende de eerste periode van drie jaar neemt Bruno als toegevoegd schepen het ambt op zich van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Bovendien zal hij bevoegd worden voor financiën, welzijn en het lokale economiebeleid.

Patrick Moreels (voorZwalm) wordt, als schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid, onder meer verantwoordelijk voor investeringen in de fietsinfrastructuur, snelheidsbeperkende maatregelen en trage wegen. Hij zal tevens de bevoegdheid van senioren- en jeugdbeleid voor zijn rekening nemen.

Peter Van Den Haute (N-VA) wordt schepen van erfgoed en patrimonium, toerisme, externe communicatie, cultuur en sport. Bovendien neemt Peter de bevoegdheid van openbare werken over van Eric na drie jaar beleidsperiode.

Francia Neirinck (voorZwalm) wordt schepen van leefmilieubeleid en ruimtelijke ordening. Zij zal de coördinerende rol op zich nemen voor de uitvoering van het Klimaatplan, waartoe de gemeente zich regionaal heeft verbonden.

Als opvolgster van Eric De Vriendt, zal Barbara Flamand (CD&V+) als toegevoegd schepen de functie van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst uitoefenen tijdens de tweede periode van drie jaar.

Tom Aelbrecht (voorZwalm), ten slotte, wordt vanaf volgend jaar de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.

Advertenties

1.916 x dank!

Dank je wel aan de 1.916 kiezers, die onze progressieve lijst voorZwalm in deze zeer landelijke gemeente een bijna ongeziene score gaven van 32,2%. Een fenomenale prestatie van een groep buitengewone kandidaten, hun partners en familie, de vele vrienden en sympathisanten van voorZwalm.

Felicitaties voor elk zijn/haar score. Laat me beginnen met onze kandidaten die de gemeenteraad niet haalden: Greet Van Herpe, Nina Roest, Ann Walraet, Karel De Wagter, Léon Van der Sijpt, Edith De Temmerman, Hans Van der Meeren, Catherine Ghysels, Vincent Decroock, Marie-Paule De Geeter, Luc Van Moorleghem en Rony Vagenende zijn onze bijzondere dank en waardering meer dan waard.

De zeven zetels voor Francia Neirinck, Patrick Moreels, Tom Aelbrecht, Emmy Herregodts, Sabine Meerschaut, Anke Thuy en Bruno Tuybens zullen we goed inzetten voor wat onze gemeente en haar inwoners nodig heeft.

1.916 x dank!

Lokale ondernemers hebben recht op ruim beter gemeentebestuur

voorZwalm is van oordeel dat ons gemeentebestuur dringend een middenstands-vriendelijk beleid moet voeren. Onder meer via vernieuwd, projectmatig overleg met de plaatselijke handelaars (de middenstandsraad is ondertussen al enige tijd opgedoekt) moet het echt anders in Zwalm: nieuwe initiatieven moeten de plaatselijke handelaar opnieuw op positieve wijze in de kijker plaatsen.

Zou het niet gepast zijn om, samen met de lokale ondernemers, bv. een door de gemeente gesteunde eindejaarsactie op te zetten, of om de geschenkcheques verder uit te bouwen, en om acties te ondernemen om een nieuw publiek aan te trekken? Laat ons alvast beginnen met de organisatie van bv. een nieuwjaarsdrink of walking diner voor de ondernemers, zodat er alvast aan informele netwerking en ‘speed dating’ kan worden gedaan! Er worden kansen gemist omdat we elkaar onvoldoende kennen.

Bovendien wil voorZwalm dat de plaatselijke ondernemers, bij de jaarlijkse verwelkomingsdag voor nieuwe inwoners, de kans krijgen om zich voor te stellen via een brochure of een kortingskaart.

Verder moet een regelmatig weerkerend marktje voor korteketenproducten en bio-voeding geen verre droom blijven, is de jaarlijkse avondmarkt in het pinksterweekend aan een zeer grondige opfrisbeurt toe (het is de voorbije jaren alsmaar minder geworden), bekijken we samen of en hoe we ook de kerstmarkt weer leven kunnen inblazen, moet er weer eindejaarsfeer komen in de Zuidlaan en verdienen onze lokale ondernemers en zelfstandigen een ruim meer volledige en veel mooier afgewerkte handelsgids, dan het exemplaar dat we nu mochten ontvangen.

Ideeën genoeg om meer dan zomaar een tandje bij te steken, voor een eigentijds en volwaardig middenstandsbeleid. En niet beperkt tot alleen in de Zuidlaan!

 

voorZwalm noemt fietsstraat Paulatem ‘puur electoraal paniekvoetbal’

De inwoners van de Paulatemstraat zijn duidelijk: doe a.u.b. iets structureels aan de snelheid van het sluipverkeer en leg geen klinkers, zeker niet als men nog zo veel en zo snel door de straat rijdt. Het voorstel dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd is de volstrekte negatie van wat de buurtbewoners vragen.

Bijkomende verkeersborden zijn niet de oplossing. Vrijblijvende theoretische concepten  halen niks uit als de chauffeurs niet gedwongen worden om hun snelheid te matigen.

De Paulatemstraat is tussen 1,5 en 2 km. lang. Iemand die gewoon fietst, doet er zo’n 6 à 7 minuten over. Denkt iemand nu werkelijk dat er één autobestuurder 6 à 7 minuten lang het geduld gaat hebben om achter de fietser te blijven?

Ook de politie laat duidelijk uitschijnen dat de Paulatemstraat eigenlijk niet in aanmerking komt als fietsstraat.

Kortom het voorleggen van dit ontwerp van besluit is puur electoraal paniekvoetbal. “Ik stel voor dat we het voetbal aan de Rode Duivels overlaten, want met dit staaltje van paniekvoetbal gaan er geen prijzen gewonnen worden”, zei Bruno Tuybens tijdens de gemeenteraad.

Dit is nog maar eens een dossier in de lange lijst van het brokkenparcours van dit college op het vlak van inspraak. De aanwezige buurtbewoners van de Paulatemstraat vertrokken boos en moedeloos terug naar huis.

Onrust over mobiliteit op verkiezingsdag

Met voorZwalm zijn we erg ongerust over deze, door de liberale meerderheid uitgedachte, beslissing om, naast de inwoners van Munkzwalm, ook alle kiezers van Rozebeke, Sint-Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel, Sint-Maria-Latem, Paulatem, Dikkele, Hundelgem en Nederzwalm te laten stemmen op de Sportlaan. Niet dat we bevreesd zijn voor lange wachtrijen of zo, maar wel over de mobiliteit, de doorstroming, de parkeergelegenheid. Mensen met rolstoelen, mensen met een wandelstok moeten afgezet worden, dan parking zoeken, enz… Deze beslissing is niet goed doordacht, lijkt ons. Bovendien hebben we prima schoolinfrastructuur in Hundelgem, Sint-Maria-Latem en Sint-Blasius-Boekel, en hebben we nog alternatieven voor de andere gemeenten. Waarom moeten al die 5.000 kiezers naar Munkzwalm komen? Ook al is het niet onze beslissing, wij roepen alvast op om zo veel als mogelijk de fiets te gebruiken of te voet te komen!

Fietsers hebben recht op een ernstige inhaalbeweging

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakt de lijst voorZwalm duidelijk waarvoor ze onder meer staat: “Wij stappen niet in een bestuursmeerderheid zonder dat de fietsinfrastructuur voor de Zwalmse bevolking zelf, sterk verbetert. Daartoe moet met de Vlaamse overheid onderhandeld worden, maar ook ons eigen gemeentebestuur moet zelf extra inspanningen doen”, zegt Patrick Moreels, lijstduwer bij voorZwalm.

IMG_3649

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakt de lijst voorZwalm duidelijk waarvoor ze onder meer staat: “Wij stappen niet in een bestuursmeerderheid zonder dat de fietsinfrastructuur voor de Zwalmse bevolking zelf, sterk verbetert. Daartoe moet met de Vlaamse overheid onderhandeld worden, maar ook ons eigen gemeentebestuur moet zelf extra inspanningen doen”, zegt Patrick Moreels, lijstduwer bij voorZwalm.

Op de gemeentewegen dient het bovenlokale fietsroutenetwerk met elkaar verbonden te worden. Zo bv. is een fietspad in de Gaverstraat in beide richtingen een must. We hebben dit al eerder op de agenda geplaatst, zonder resultaat. Nochtans zijn hiervoor Vlaamse subsidies beschikbaar. Daarnaast werd ook bv. bij de heraanleg van de Heufkensstraat de fietser vergeten.

Minstens even belangrijk is dat er geïnvesteerd wordt in veilige schoolroutes, straten die leiden van en naar de scholen. “We bepalen de modaliteiten samen met de schooldirecties, ouderraden én de lokale afdeling van de Fietsersbond, die de kennis in huis heeft om dit op de beste manier in te vullen. Zo kunnen ouders met een gerust hart hun kinderen naar en van de school laten fietsen”, zegt Anke Thuy, 5de kandidaat bij voorZwalm en zelf actief lid van de ouderraad van de basisschool in de Decoenestraat. Ook met overdekte fietsenstallingen aan de scholen, voor kinderen én leerkrachten, geven we het goede voorbeeld.

Voor de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers, zoals de fietsers, dient in het centrum van Munkzwalm eveneens de 30 km/uur regel te worden ingevoerd.

Ten slotte moeten we ernaar streven om, zonder al te grote investeringen, elke deelgemeente ‘fiets-bereikbaar’ te maken. Een veilige fietsroute voor elke deelgemeente naar Munkzwalm en naar de aangrenzende deelgemeenten, zou een grote stap voorwaarts zijn.

Op bovenlokaal vlak moet meer oog komen voor de Zwalmse fietser. Zo is bv. de situatie in de Zuidlaan als gewestweg voor de fietser absoluut onduidelijk en onveilig. En had men bv. het fietspad langs de Boekelbaan samen met de weg moeten mee asfalteren.

voorZwalm pleit ook sterk voor de aanleg van een fietssnelweg, langs Zwalm, tussen Zottegem en Oudenaarde, zodat de afstanden naar beide steden ‘fiets’-baar worden. Al te snel grijpen onze bewoners immers naar de auto, terwijl je er via een fietssnelweg op een aangename manier bijna even snel bent.

Sinds deze zomer vraagt de bevolking zich terecht af wat de klimaatopwarming voor ons nog in petto heeft. Zeker voor onze kinderen. “We moeten allemaal extra inspanningen doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Indien we allemaal eens extra de fiets nemen, geven we het goede voorbeeld aan de volgende generaties. Daarom moet fietsen in de eerste plaats veilig kunnen, en dat is wellicht één van de belangrijkste taken van het volgende gemeentebestuur!”, besluiten Karel De Wagter en Vincent Decroock, resp. 6de en 16de voorZwalm-kandidaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

foto van de voorZwalm-kandidaten

In het hoge gras, met van links naar rechts: Leon Van der Sijpt, Greet Van Herpe, Patrick Moreels, Ann Walraet, Edith De Temmerman, Marie-Paule De Geeter, Cathérine Gysels, Karel De Wagter, Luc Van Moorleghem, Anke Thuy, Bruno Tuybens, Hans Van der Meeren, Francia Neirinck, Rony Vagenende, Tom Aelbrecht, Nina Roest, Emmy Herregodts, Vincent Decroock en Sabine Meerschaut.

180819-groepsfoto voorZwalm